wtorek, 29 stycznia 2013
Biuletyn Informacji Publicznej
Wersja archiwalna - Urząd Gminy Leoncin

      Co to jest?
Szukaj w tym dziale:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Leoncinie

adres:..........................

ul. Partyzantów 3, 05-155 Leoncin

telefon:........................

(22) 785 65 82

e-mail:........................

opsleoncin@op.pl

kierownik:

Angelika SOSIŃSKA

godziny urzędowania:

poniedziałek 9.00 do 17.00

wtorek – piątek 8.00 do 16.00

   

Celem pomocy społecznej jest zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka. Rodzaj, forma i wielkość świadczenia powinny być odpowiednie do okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy, a także powinny odpowiadać celom i możliwościom finansowym ośrodka. Zakres i wysokość przyznawanej pomocy zależą przede wszystkim od sytuacji bytowej osoby zainteresowanej, jej sytuacji zdrowotnej, zawodowej i społecznej.

Do głównych zadań realizowanych przez ośrodek należy:

 • przyznawanie i wypłata zasiłków stałych oraz przysługujących do nich dodatków i świadczeń;
 • przyznawanie i wypłata zasiłków okresowych;
 • przyznawanie i wypłata zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku klęski żywiołowej lub ekologicznej;
 • przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowanego oraz wykonywanie innych zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób i rodzin;
 • przyznawanie pomocy rzeczowej w naturze na ekonomiczne usamodzielnienie się;
 • wykonywanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej, wynikających z rozeznanych potrzeb gminy;
 • występowanie do gminy o udzielenie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym
 • pokrywanie wydatków na świadczenia lecznicze;
 • sprawianie pogrzebów;
 • kierowanie do domów pomocy społecznej;
 • świadczenie usług opiekuńczych w domu chorego.

 

Główne formy pomocy świadczone przez Ośrodek Pomocy Społecznej obejmują:

 1. W zakresie zasiłków pieniężnych i pomocy w naturze:
  • zasiłek stały,
  • zasiłek stały wyrównawczy,
  • zasiłek okresowy,
  • gwarantowany zasiłek okresowy,
  • zasiłek specjalny okresowy /matkom samotnie wychowującym co najmniej jedno dziecko do 7 roku życia/
  • zasiłek celowy,
  • zasiłek specjalny celowy,
  • macierzyński zasiłek okresowy z tyt.urodzenia dziecka  /do 4 m-ca życia dziecka/
  • zasiłek rodzinny,
  • zasiłek pielęgnacyjny,
  • składki na ubezpieczenie zdrowotne,
  • składki na ubezpieczenie społeczne,
  • udzielenie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania,
  • sprawienie pogrzebu..

W zakresie innych form pomocy: ,

- kompletowanie dokumentacji potrzebnej przy umieszczaniu osób w domach Pomocy Społecznej;

- pomocy społecznej i środowiskowych domach samopomocy,

- poradnictwo specjalistyczne,

- organizowanie zimowisk i kolonii,

- organizowanie imprez okolicznościowych dla dzieci, osób starszych, bezdomnych i samotnych,

- współpracę z organizacjami pozarządowymi, stowarzyszeniami, fundacjami, kościołami, związkami wyznaniowymi oraz innymi instytucjami w zakresie realizacji zadań pomocy społecznej.

do góry wydrukuj bip