wtorek, 29 stycznia 2013
Biuletyn Informacji Publicznej
Wersja archiwalna - Urząd Gminy Leoncin

      Co to jest?
Szukaj w tym dziale:

Wydanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy.

Wymagane dokumenty

- Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy dostępny w pokoju nr 12 Urzędu Gminy

- 2 egz. Mapy sytuacyjno wysokościowej w skali 1:500 /na jednym propozycja zagospodarowania działki/

Opłaty

Opłata Skarbowa

1.Od podania i odwołania – 5 zł 9art.1 pkt 1, 1a Ustawy o opłacie skarbowej z dnia 24 września 2000r, Dz. U. Nr 86 poz.960 z późn. zm.)

2.Od załącznika od podania –0,50 zł art.1 pkt 1,1a Ustawy o opłacie skarbowej z dnia 9 września 2000r Dz. U. Nr 86,poz.960 z późń. zm.)

3.Od wydania decyzji o warunkach zabudowy dla następujących obiektów budowlanych: Załącznik do Ustawy o opłacie skarbowej:

a/ budynków i budowli przeznaczonych na prowadzenie działalności gospodarczej   - 190 zł,

b/ zespołu garaży składającego się z co najmniej trzech garaży - 152 zł,

c/ budynków gospodarczych, garaży i budynków o funkcji mieszanej - 38 zł,

d/ pozostałych  -   90 zł,

art.2 pkt 2   - nie podlegają opłacie skarbowej podania i załączniki od podań, oraz decyzje w sprawach budownictwa mieszkaniowego,

art.8 pkt 2 zwalnia się opłaty skarbowej jednostki budżetowe ,

Miejsce złożenia dokumentów:

Sekretariat Urzędu Gminy Leoncin

Termin i sposób załatwienia spraw

Nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Tryb odwoławczy

Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie za pośrednictwem Wójta Gminy w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Komórka odpowiedzialna.

Budownictwo i Inwestycje  BI

Pokój nr 12

Tel.785-65-85, 785,65-82, 785-66-00,

Podstawa prawna:

Art.86 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 roku Nr 80, poz.714 z późn. zm.)

Sprawy z zakresu wydawania pozwoleń na budowę z dniem 1.01.2004r interesanci będą załatwiać w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Maz. ul. Zakroczymska 30

Tel. 774-24-22

Posiadane rejestry.

1.Rejestr wydanych decyzji o warunkach zabudowy,

2.Rejestr wydanych pozwoleń na budowę,

3.Rejestr wydanych zaświadczeń o przystąpieniu obiektu do użytkowania,

4.Rejestr wydanych pozwoleń na użytkowanie budynków,

Posiadane rejestry wykorzystywane są do użytku służbowego, informacje z rejestru mogą być udostępnione tylko stronie.

do góry wydrukuj