wtorek, 29 stycznia 2013
Biuletyn Informacji Publicznej
Wersja archiwalna - Urząd Gminy Leoncin

      Co to jest?
Informacja o wykonaniu budżetu gminy za II kwartał 2006 roku.

Lp.

Wyszczególnienie

Plan po zmianach

Wykonanie

Wykonanie planu w %

I.

Dochody

9 396 815

4 710 495

50

1

Dochody własne:

 w tym:

3 810 493

1 702 636

47

a

podatki i opłaty lokalne

1 241 101

714 831

58

 

w tym podatek od nieruchomości

810 801

452 300

56

b

dochody z mienia

458 871

86 121

19

c

udziały w podatkach dochodowych stanowiących dochód budżetu państwa

1 448 561

613 460

42

d

pozostałe dochody

662 268

288 224

44

2

Subwencje

3 991 138

2 289 462

57

3

Dotacje

w tym na zadania:

1 595 184

718 397

45

a

zlecone i powierzone

1 194 324

643 627

54

b

własne

400 860

74 770

17

II

Wydatki budżetu

ogółem

9 314 619

3 768 896

40

1

Wydatki bieżące

8 645 530

3 764 830

44

2

Wydatki majątkowe

669 089

4 066

1

III

Wynik

82 196

941 599

1 145

IV

Źródła sfinansowania deficytu budżetowego

251 375

1.

Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych

0

0

0

2

pożyczki

0

0

0

3

kredyty

0

0

0

4

Papiery wartościowe wyemitowane przez gminę

0

0

0

6

inne

251 375

0

0

V

Obsługa zobowiązań w bieżącym roku

333 571

182 786

55

            Zadłużenie gminy z tytułu kredytów i pożyczek na 30 czerwca 2006 roku wynosi 1 210 733 zł. Wynikiem wykonania budżetu na 30 czerwca 2006 roku jest nadwyżka budżetowa w wysokości 941 599 zł.

            Wymagalnych zobowiązań na 30 czerwca 2006 roku gmina nie posiada.

Należności wymagalne na 30 czerwca 2006 roku wynoszą 168 054 zł.

W I półroczu 2006 roku gmina nie otrzymała i nie udzieliła dotacji innym jednostkom samorządu terytorialnego, nie udzielała również poręczeń ani gwarancji.

Nie udzielano również pomocy publicznej przedsiębiorcom.

Ilość wyświetleń: 2856
Wprowadzony przez: Anna Krzyczkowska
Data opublikowania: 2006-12-16 10:28:56
Lista poprzednich wersji:
   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2007-01-10 21:33:56 Anna Krzyczkowska
2007-01-10 21:32:10 Anna Krzyczkowska
2007-01-10 21:23:47 Anna Krzyczkowska
   
do góry wydrukuj