wtorek, 29 stycznia 2013
Biuletyn Informacji Publicznej
Wersja archiwalna - Urząd Gminy Leoncin

      Co to jest?
Zarządzenie Nr 56/06

Zarządzenie Nr 56/06

Wójta Gminy Leoncin z dnia 28 lipca 2006 roku

  w sprawie przedłożenia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2006 roku oraz informacji o wykonaniu planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Leoncin za I półrocze 2006 roku.

 Na podstawie art.198 ust.1ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych / Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm./ oraz uchwały Rady Gminy Leoncin  Nr XXXVII/24/06 z dnia 28 czerwca 2006 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury – zarządzam, co następuje:

§ 1

Przedkłada się Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej:

1.      Informację o wykonaniu budżetu gminy za I półrocze 2006 roku w brzmieniu załączników:

-         Nr 1 Wykonanie planu dochodów budżetowych za I półrocze 2006 roku.

-         Nr 2  Wykonanie planu wydatków budżetowych za I półrocze 2006 roku.

-         Nr 3  Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu gminy za I półrocze 2006 roku

-         Nr 4 Wykonanie planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za I półrocze 2006 roku.

-         Nr 5 Wykonanie planu dochodów na realizację zadań z zakresu administracji  rządowej     i innych zadań zleconych gminom ustawami za I półrocze 2006 roku.

-         Nr 6  Wykonanie planu wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej     i innych zadań zleconych gminom ustawami za I półrocze 2006 roku.

-         Nr 7  Wykonanie planu dochodów i wydatków na realizację zadań określonych                w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych za I półrocze 2006 roku.

-         Nr 8 Zestawienie zadań majątkowych oraz informacja o stopniu ich realizacji według stanu na I półrocze 2006 roku.

-         Nr 9 Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych, którym            w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w I półroczu 2006 roku.

2.      Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Leoncin w brzmieniu załącznika Nr 9 Wykonanie planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Leoncin za I półrocze 2006 roku.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                                          Wójt Gminy 

                                                                                                   Józef Mosakowski

Ilość wyświetleń: 1474
Wprowadzony przez: Anna Krzyczkowska
Data opublikowania: 2005-07-28 08:29:03
Nie modyfikowano artykułu
do góry wydrukuj