wtorek, 29 stycznia 2013
Biuletyn Informacji Publicznej
Wersja archiwalna - Urząd Gminy Leoncin

      Co to jest?
Opis kompetencji stanowisk

Do zadań Urzędu Stanu Cywilnego należy prowadzenie: 


 l) spraw wynikających z ustawy prawo o aktach stanu cywilnego i związanych z nimi spraw rodzinno-opiekuńczych;w szczególności dotyczących: - rejestracji urodzeń, małżeństw oraz zgonów i innych zdarzeń mających wpływ na stan cywilny osób. - sporządzania aktów stanu cywilnego i prowadzenia ksiąg stanu cywilnego, - sporządzania i wydawania odpisów aktów stanu cywilnego oraz zaświadczeń, - przechowywania i konserwacji ksiąg stanu cywilnego oraz akt zbiorowych,


2) spraw związanych z wydawaniem dokumentów stwierdzających tożsamość,


3) spraw związanych z obronnością kraju, a w szczególności; - opracowanie dokumentacji dotyczącej zadań obronnych, - opracowanie i realizacja przedsięwzięć związanych z funkcjonowaniem Urzędu Gminy (stanowisko kierowania na czas Wojny). - utrzymywanie w stałej aktualności dokumentacji dotyczącej obronności gminy, - przygotowanie decyzji administracyjnych dotyczących świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obronności oraz prowadzenie na bieżąco rejestru świadczeń, - przygotowywanie decyzji w sprawie konieczności sprawowania przez żołnierza bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny, prowadzenia gospodarstwa rolnego i uznania za jedynego żywiciela rodziny, - prowadzenie spraw związanych z reklamowaniem osób do obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej, - prowadzenie ewidencji i rejestracji przedpoborowych oraz wzywanie poborowych do stawienia się przed komisją poborową i lekarską, - prowadzenie spraw w zakresie planowania oraz realizacji zadań związanych z akcją kurierską gminy,


4) prowadzenie spraw związanych z ochroną zdrowia, w tym w szczególności : - przygotowywanie projektów aktów o utworzeniu publicznych zakładów opieki zdrowotnej dla których organem założycielskim jest gmina, - przygotowywanie i przeprowadzanie konkursów na kierowników tych placówek oraz przygotowywanie projektów ich statutów, - nadzór nad publicznymi zakładami opieki zdrowotnej. - udział w przygotowywaniu planów finansowych publicznych zakładów opieki zdrowotnej dla których organem założycielskim jest gmina

Do zadań stanowiska do spraw budownictwa i inwestycji należą: sprawy związane  z architekturą, nadzorem urbanistyczno-budowlanym, inwestycjami i remontami, a w szczególności:


1) przygotowywanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla budowy dla której przepisy prawa budowlanego przewidują obowiązek uzyskania pozwolenia na budowę,

2) prowadzenie rejestru wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,

3) z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej prowadzenie spraw powierzonych wynikających z porozumienia zawartego pomiędzy Gminą a Starostwem Powiatowym w Nowym Dworze Mazowieckim,

4) w zakresie realizacji inwestycji gminnych: - planowanie i przygotowywanie do realizacji inwestycji gminnych z wyjątkiem wodociągów i kanalizacji, - uzgadnianie z poszczególnymi stanowiskami Urzędu spraw związanych z prowadzeniem realizowanych inwestycji, - przygotowanie danych programowych do projektowania inwestycji oraz przygotowanie umów projektowych i uzgadnianie projektów, - organizowanie przetargów w celu wyboru najkorzystniejszej oferty na realizację poszczególnych inwestycji, przygotowanie umów na realizację inwestycji, sprawowanie nadzoru inwestycyjnego, zapewnienie dostaw materiałów i urządzeń, które zabezpiecza inwestor oraz sprawdzenie dokumentacji powykonawczej, uczestniczenie w odbiorze wykonanych robót inwestycyjnych, a także rozliczanie nakładów i efektów inwestycji oraz współdziałanie ze skarbnikiem v zakresie finansowania i rozliczania prowadzonych i zakończonych inwestycji, - opiniowanie projektów inwestycji pod względem ich celowości gospodarczej, - sporządzanie planu remontów mienia komunalnego z wyjątkiem dróg oraz przygotowywanie, nadzorowanie i rozliczanie tych remontów, - współpraca ze stanowiskiem zajmującym się udzielaniem zamówień publicznych w zakresie organizowania przetargów na planowane inwestycje i remonty, - prowadzenie rejestru inwestycji,

 

Do zadań stanowiska do spraw gospodarki komunalnej należą sprawy zagospodarowania przestrzennego, porządku i czystości w gminie, ochrony przeciwpożarowej gminy,dróg gminnych, a w szczególności:

l) przygotowanie materiałów do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy,

2) obsługa działań związanych z uzgodnieniami projektu planu oraz wprowadzaniem zadań rządowych do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

 3) przechowywanie planów zagospodarowania przestrzennego oraz wydawanie odpisów i wyrysów,

4) prowadzenie i aktualizacja rejestru miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

5) ocena zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy i przygotowywanie wyników tej oceny. 6) prowadzenie spraw związanych z roszczeniami finansowymi wynikającymi z ustaleń planów zagospodarowania przestrzennego, naliczanie opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek ustaleń planu,

7) prowadzenie i aktualizacja rejestru miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz wydawanie odpisów i wyrysów,

8) rejestrowanie decyzji dotyczących zagospodarowania terenu, wydanych przez inne organy administracji publicznej oraz analizowanie ich zgodności z ustalonymi warunkami zabudowy i zagospodarowania terenu,

9) przygotowywanie rozstrzygnięć, wniosków i stanowisk organów Gminy dotyczących zaliczania dróg i ulic do poszczególnych kategorii, prowadzenie ewidencji dróg gminnych,

10) zarządzanie drogami gminnymi,

11) określanie szczególnego korzystania z dróg, w tym wykorzystywanie pasów drogowych na cele niekomunikacyjne, naliczanie opłat za zajęcie pasa drogowego,

12) sprawy opieki nad miejscami pamięci narodowej,

13) umieszczanie i utrzymywanie tabliczek z nazwami ulic i placów oraz prowadzenie kontroli oznaczania nieruchomości numerami porządkowymi,

 14) ochrona przeciwpożarowa gminy, w tym: - zapewnianie gminnym ochotniczym strażom pożarnym środków alarmowania i łączności; wyposażenie w sprzęt i odzież ochronną, zapewnienie środków transportowych do akcji ratowniczych, - prowadzenie rejestru ochotniczych straży pożarnych na terenie gminy, - rozliczanie zużycia paliwa do samochodów i urządzeń pożarniczych, - przygotowywanie projektów umów z kierowcami - konserwatorami sprzętu p. pożarowego, - prowadzenie ewidencji i przygotowywanie do wypłaty członkom ochotniczych straży pożarnych ekwiwalentów za udział w akcjach gaszenia pożarów,

15) prowadzenie spraw związanych z targowiskami,

16) prowadzenie spraw związanych z telefonizacją gminy,

17) prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem czystości i porządku w gminie, w tym: - utylizacji odpadów komunalnych i wysypisk śmieci, - organizowanie kontroli wykonania uchwały rady gminy w sprawie utrzymania porządku i czystości w gminie,

18) prowadzenie ewidencji społecznych komitetów,

19) przygotowywanie umów z mieszkańcami gminy na dobrowolny ich udział w finansowaniu budowy infrastruktury technicznej,

20) podejmowanie działań na rzecz tworzenia i utrzymania terenów zielonych.

21) wykonywanie różnych zadań związanych z promocją gminy,

22) prowadzenie spraw związanych z udzielaniem zamówień publicznych w tym prowadzenie rejestru zamówień,

23) sporządzanie opinii w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg powiatowych.

24) ustalanie miejsc, w których pobiera się opłaty za parkowanie pojazdów,

25) prowadzenie spraw związanych z zaopatrzeniem gminy w energię elektryczną i gaz,

26) wydawanie zezwoleń na usuwanie odpadów komunalnych.

 

Do zadań stanowiska do spraw geodezji i ochrony środowiska należy prowadzenie spraw związanych z rolnictwem, geodezja i ochrona środowiska, a w szczególności:

1) sporządzanie wykazów uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej oraz wykazu obszarów gospodarstw przez nich posiadanych i wielkości przysługujących im udziałów we wspólnocie,

2) przygotowywanie zmian do planów zagospodarowania gruntów spółek gruntowych,

3) przygotowywanie opinii do rocznych planów łowieckich,

4) prowadzenie mediacji dla polubownego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego wynagrodzenia za szkody wyrządzone przez zwierzynę,

5) wyrażanie opinii w sprawie wydzierżawiania obwodu łowieckiego.

 6) przyjmowanie zgłoszeń o zauważonych chorobach zwierząt żyjących wolno,

7}współdziałanie w sprawach związanych z zagospodarowaniem obwodów łowieckich,

8) przygotowywanie materiałów w sprawie nazewnictwa ulic i placów,

9) nadawanie numeracji porządkowej budynków,

10) ustalanie potrzeb i zlecanie opracowań geodezyjnych i kartograficznych,

 11) zatwierdzanie podziałów nieruchomości,

12) prowadzenie spraw rozgraniczeń nieruchomości,

13) prowadzenie spraw wynikających z ustawy prawo wodne, w tym: - zezwalanie zakładom na składowanie na gruntach przybrzeżnych materiałów budowlanych niezbędnych do utrzymania i eksploatacji urządzeń wodnych i pomiarowych, - zatwierdzanie ugod w sprawie zmiany stosunków wodnych na gruntach, - przygotowywanie decyzji nakazujących właścicielowi gruntu przywrócenie do stanu poprzedniego lub wykonanie urządzeń zapobiegających szkodom w przypadku zmiany stosunków wodnych na gruncie, - przygotowywanie pozwoleń wodno-prawnych, na zwykłe korzystanie z cudzej wody, - prowadzenie spraw związanych z ochroną przeciwpowodziową gminy - przygotowywanie decyzji ograniczających pobieranie wody. - prowadzenie spraw melioracji wodnych,

14) inicjowanie i koordynowanie przedsięwzięć w dziedzinie ochrony środowiska, podejmowanie działań zapobiegających zagrożeniom środowiska, w tym: - sporządzanie informacji o zużyciu paliw przez jednostki organizacyjne gminy, naliczanie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska, - wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów z nieruchomości i naliczanie opłat z tego tytułu, - podejmowanie działań zapobiegających zagrożeniom środowiska, - ustanawianie ograniczeń co do czasu pracy urządzeń technicznych oraz środków transportu stwarzających uciążliwości w zakresie hałasu i wibracji, łącznie z unieruchomieniem, - organizowanie i przeprowadzanie kontroli przestrzegania przepisów o ochronie środowiska, zwalczanie wszelkich przejawów naruszania tych przepisów oraz kontrola wykonania decyzji dotyczących sprawców zanieczyszczenia środowiska naturalnego, - wnioskowanie w sprawie przychodów i wydatków gminnego funduszu ochrony środowiska, - przygotowanie projektu gminnego programu zrównoważonego rozwoju ochrony środowiska, - współpraca z organizacjami społecznymi w ich działalności w dziedzinie ochrony środowiska, - wprowadzanie obowiązku świadczeń osobistych i rzeczowych dla celów zorganizowanej akcji społecznej na rzecz ochrony nadzwyczajnie zagrożonego środowiska, - przygotowywanie planów operacyjno-ratowniczych na wypadek wystąpienia zagrożenia przez instalację mogącą spowodować nadzwyczajne zagrożenie środowiska,

15) wykonywanie zadań gminy wynikających z ustawy o odpadach,w tym: - przygotowywanie opinii w sprawie zezwolenia na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych lub innych niż niebezpieczne w ilości powyżej l tyś. ton rocznie, - przygotowywanie uzgodnień w sprawie wytwarzania odpadów innych niż niebezpieczne z wyłączeniem odpadów komunalnych w ilości od 1t. do l tyś. ton, - wnioskowanie w sprawie wprowadzenia obowiązku uzgodnień w przypadku wytwarzania odpadów innych niż niebezpieczne v ilości do 1t. rocznie - organizowanie i udział w kontrolach przestrzegania przepisów ustawy o odpadach, '

16) organizowanie nadzoru weterynaryjnego nad grzebownictwem i zbiornicami zwłok zwierzęcych,

17) prowadzenie spraw związanych z ochroną roślin uprawnych przed szkodnikami, chorobami i chwastami.

18) wydawanie zezwoleń na uprawę maku i konopi,

19) prowadzenie spraw związanych ze spisani rolnymi oraz innymi badaniami statystycznymi w zakresie rolnictwa,

20) koordynacja obrotu materiałem hodowlanym zwierząt,

21) sporządzanie zeznań świadków dotyczących pracy w gospodarstwach rolnych,

22) prowadzenie spraw związanych z ochrona znaków geodezyjnych,

 

Do zadań stanowiska do spraw gospodarki nieruchomościami należy w szczególności prowadzenie spraw związanych z :

1) tworzeniem zasobu gruntów pod zorganizowane budownictwo wielorodzinne oraz wyposażanie ich w urządzenia komunalne,

2) ustalaniem odszkodowań za grunty przejmowane pod budowę ulic,

3) ustalaniem opłat adiacenckich z tytułu podziału, scalania nieruchomości oraz wybudowania urządzeń infrastruktury społecznej,

 4) korzystaniem z prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanych nabytych uprzednio od Skarbu Państwa,

 5) składaniem oświadczeń o wykonaniu prawa pierwokupu,

6) regulowaniem stanu prawnego nieruchomości będących we władaniu gminy.

7) prowadzeniu gospodarki gruntami komunalnymi, w tym: - przygotowywanie projektów uchwał w sprawie sprzedaży lub przekazania w użytkowanie wieczyste gruntów komunalnych. - zarządzaniem gruntami, które nie zostały oddane w zarząd, użytkowanie lub użytkowanie wieczyste, - dokonywaniem zamiany gruntów, - zbywanie gruntów komunalnych, w tym organizowanie przetargów, - udzielanie zezwoleń na zbycie nabytej nieruchomości przed upływem 5 lat od dnia zawarcia umowy o oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste, - przygotowywanie decyzji o rozwiązaniu umowy o użytkowanie wieczyste i zarządzanie odebrania gruntów stosownie do art. 240 KC. - występowanie z wnioskami o wykreślenia z ksiąg wieczystych długów i ciężarów na gruncie oddanym w użytkowanie wieczyste, - określanie warunków oddania gruntów w użytkowanie wieczyste, - orzekanie o wygaśnięciu prawa użytkowania wieczystego, użytkowania, zarządu, dzierżawy, - ustalanie opłat rocznych za użytkowanie wieczyste gruntów, - przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, - sprzedaż mienia komunalnego ,

 8) prowadzenie spraw związanych z najmem lokali mieszkalnych i użytkowych stanowiących własność gminy,

 9) przyznawanie dodatków mieszkaniowych, prowadzenie sprawozdawczości w tym zakresie w tym zakresie .

 

Do stanowiska do spraw obywatelskich należy:

1) prowadzenie ewidencji ludności,

2) prowadzenie stałego rejestru wyborców.

 3)"prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej,

4) wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,

 5) opracowywanie i realizacja gminnego programu profilaktyki przeciwalkoholowej,

6) obsługa komisji d/s przeciwdziałania alkoholizmowi,

7) wydawanie zezwoleń na przewóz osób na terenie gminy.

8) określenie strefy cen obowiązujących przy przewozie osób i ładunków taksówkami,

9) ustalenie czasu pracy placówek handlowych i usługowych,

10) prowadzenie spraw kultury i sportu, w tym ewidencja jednostek kultury i sportu, wnioskowanie w sprawach organizacji kultury: biblioteki, domy kultury, kluby sportowe.

11) udostępnianie do powszechnego wglądu Polskiej Klasyfikacji Działalności ,

 12) udostępnianie urzędowych formularzy wniosków umożliwiających rejestrację osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą i spółek jawnych w Krajowym Rejestrze Sądowym ,

13) udostępnianie zainteresowanym informacji o adresie sądu rejestrowego , wysokości opłat sądowych i opłat za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz sposobie ich uiszczania ,

14) kontrola przestrzegania prawa przez przedsiębiorców ,

15) realizacja zadań gminy w zakresie wspomagania przedsiębiorczości .

 

Do zadań stanowiska do spraw kultury , sportu i dowożenia uczniów należy :

1. Prowadzenie spraw kultury , w tym : - ustalenie w planach gminy zadań upowszechniania kultury z określeniem zadań i sposobów ich realizacji , - uzgodnienie zadań i programów działania w zakresie upowszechniania kultury z jednostkami organizacyjnymi działającymi na terenie gminy , - przygotowywanie wniosków na utworzenia instytucji i placówek upowszechniania kultury działających samodzielnie lub wspólnie w drodze umów i porozumień , określenie nazw instytucji i placówek kulturalnych i ich siedzib , przedmiotu działania , techniczne , materialne i finansowe ich wyposażenie , - prowadzenie ewidencji placówek upowszechniania kultury , - sporządzanie projektów statutów placówek upowszechniania kultury , - wyrażania opinii co do likwidacji placówek upowszechniania kultury , przyjmowanie i przedstawianie Wójtowi zawiadomień o zamiarze likwidacji , udzielenia stosownej pomocy placówkom , których dalsza działalność jest celowa , - przedstawianie informacji o placówkach upowszechniania kultury o realizacji zadań statutowych oraz rozliczeń i wykorzystania środków pochodzących z budżetu gminy i dochodów własnych , a także wizytowanie placówek w zakresie działalności programowej oraz wydawanie odpowiednich zaleceń i przedstawianie wniosków i postulatów w zakresie aktywizacji ich działania, -współdziałanie ze społecznym ruchem kulturalnym , - przedkładanie Wójtowi wniosków na zakładanie i utrzymanie bibliotek oraz zapewnienie im odpowiednich warunków działania i rozwoju , a w szczególności : przygotowanie lokalu z odpowiednim wyposażeniem , środków finansowych na prowadzenie bibliotek w tym zakup materiałów bibliotecznych , doskonalenia pracowników oraz pomoc metodyczną i bibliograficzną ,

 2. Prowadzenie spraw kultury fizycznej , sportu i rekreacji , w tym : - współdziałanie w rozwoju sportu i kultury fizycznej , stowarzyszeniami kultury fizycznej , klubami sportowymi oraz udzielanie im pomocy w realizacji zadań, - sprawowanie nadzoru nad działalnością szkól dziedzinie kultury fizycznej dzieci i młodzieży szkolnej .

 3. Opieka nad dziećmi dowożonymi do szkól autobusem gminnym .

4. Gospodarowanie wolnymi pomieszczeniami w budynku Biblioteki Publicznej Gminy , w tym : - wynajem sali i wyposażenia na uroczystości okolicznościowe , wnioskowanie w sprawie opłat z tego tytułu ,

5. Udostępnianie pomieszczeń dla potrzeb Zespołu szkół w Leoncinie zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy Urzędem Gminy a Dyrektorem Szkoły.

 .

Do zadań stanowiska do spraw samorządowych należy obsługa Rady Gminy i jej organów , a w szczególności:

 1) prowadzenie obsługi kancelaryjno-biurowe j organów gminy, przygotowanie materiałów niezbędnych do realizacji zadań przez radę i jej komisje,

 2) przygotowanie materiałów na posiedzenia rady gminy, komisji i zarządu, zapewnienie terminowego ich doręczenia oraz zawiadamianie radnych i innych osób, o terminach posiedzeń organów rady,

3) podejmowanie czynności organizacyjnych związanych z przeprowadzeniem sesji, zebrań, posiedzeń i spotkań Rady, jej komisji ,

 4) protokołowanie sesji, posiedzeń, zebrań i spotkań,

 5) prowadzenie rejestru uchwał Rady, Komisji Rady Gminy,

 6) prowadzenie rejestru wniosków, zapytań i interpelacji składanych przez radnych,

7) organizowanie szkoleń radnych i członków Komisji Rady nie będących radnymi

 

Do zadań stanowiska d/s organizacyjnych należy:

1) przyjmowanie, wysyłanie i rozdzielanie korespondencji na zewnątrz i wewnątrz Urzędu,

2) prowadzenie ewidencji korespondencji,

3) przygotowywanie pomieszczeń i obsługa zebrań organizowanych przez wójta i sekretarza,

4) prenumerata czasopism i dzienników urzędowych,

5) prowadzenie ewidencji pieczęci urzędowych i kluczy do budynku Urzędu oraz nadzór nad ich przechowywaniem,

6) prowadzenie archiwum zakładowego i przekazywanie akt do archiwum państwowego,

7) sprawowanie nadzoru nad pracownikami obsługi, w tym: - rozliczanie czasu pracy pracowników, - prowadzenie spraw dotyczących bieżącej eksploatacji samochodu służbowego, prowadzenie ewidencji kart drogowych, - nadzór nad utrzymaniem porządku i czystości w pomieszczeniach budynku urzędu i jego otoczeniu,

8) prowadzenie spraw związanych z bieżącą eksploatacją i administracją budynku, .

9) prowadzenie spraw socjalnych, bhp i ochrony mienia w tym w szczególności: - zaopatrzenie pracowników w środki czystości i odzież ochronną, - zgłaszanie wniosków dotyczących poprawy stanu bhp, - przygotowywanie projektów wewnętrznych, zarządzeń, instrukcji dotyczących bhp, - rejestracja, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, chorób zawodowych oraz wyników badań środowiska pracy, - udział w dochodzeniach powypadkowych,

10) prowadzenie gospodarki drukami i formularzami.

 11) prowadzenie dokumentacji w zakresie dyscypliny pracy w Urzędzie oraz opracowywanie planów urlopów pracowniczych i przestrzeganie jego realizacji.

12) obsługiwanie łącznic telefonicznych oraz obsługa kserokopiarki. jak również prowadzenie dokumentacji w tym zakresie,

13) udzielanie informacji interesantom i kierowanie ich do właściwych komórek organizacyjnych urzędu,

14) przyjmowanie pism sądowych i obwieszczeń,

15) przyjmowanie pism sądowych w wypadku niemożności doręczenia ich adresatowi w jego miejscu zamieszkania,

16) wywieszanie na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu ogłoszenia o ustanowieniu kuratora dla strony której miejsce pobytu nie jest znane,

17) prowadzenie rejestru ogólnego decyzji administracyjnych,

18) prowadzenie zbioru przepisów prawnych.

 

Do zadań stanowiska do spraw obrony cywilnej należy prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań gminy w zakresie obrony cywilnej, w tym:

1) opracowanie planu obrony cywilnej gminy oraz nadzór i pomoc merytoryczna i opracowanie planów obrony cywilnej instytucji, podmiotów gospodarczych i innych jednostek organizacyjnych,

2) przygotowanie i przedstawianie wójtowi - szefowi obrony cywilnej gminy propozycji dotyczących tworzenia formacji obrony cywilnej gminy oraz wyznaczanie komendantów formacji obrony cywilnej.

 3) organizowanie szkolenia formacji obrony cywilnej oraz szkolenie ludności w zakresie powszechnej samoobrony,

 4) udział w realizacji zadań związanych z kierowaniem i koordynowaniem akcjami ratunkowymi oraz likwidacją skutków klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska.

5) prowadzenie kontroli realizacji zadań w zakresie obrony cywilnej w instytucjach i podmiotach gospodarczych działających na terenie gminy,

6) przygotowywanie decyzji administracyjnych dotyczących świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony cywilnej,

7) planowanie i realizacja zadań związanych z zaopatrywaniem w sprzęt i środki obrony cywilnej, a także nadzór nad zapewnieniem właściwych warunków ich przechowywania, konserwacji i eksploatacji,

8) prowadzenie ewidencji i nadzoru nad przygotowaniem budowli ochronnych,

9) planowanie i nadzór nad realizacja skażeń lub innych zagrożeń,

10) prowadzenie magazynu sprzętu obrony cywilnej.

11) udział w treningach formacji obrony cywilnej prowadzonych przez Zespół Zarządzania Kryzysowego , Ochrony Ludności i Spraw Obronnych

12) prowadzenie spraw z zakresu ochrony informacji niejawnych.

 

Do zadań radcy prawnego należy:

1) obsługa prawna rady gminy, komisji rady i urzędu gminy, sporządzanie opinii prawnych oraz udzielanie porad prawnych radnym i pracownikom urzędu w sprawach należących do ich kompetencji,

 2) opiniowanie pod względem prawnym projektów uchwał, porozumień i umów zawieranych przez zarząd i urząd gminy,

3) wykonywanie zastępstwa procesowego przed sądami powszechnymi i NSA,

4) informowanie o zmianach w obowiązującym stanie prawnym oraz sygnalizowanie wójtowi gminy o stwierdzonych uchybieniach w działalności Urzędu,

5) sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem prawa, w tym KPA przy wydawaniu decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach obywateli,

6) współudział w opracowywaniu statutów, regulaminów i aktów wewnętrznych urzędu dotyczących bieżącego funkcjonowania urzędu.

 

Do zadań stanowisk do spraw obsługi należy:

1) sprzątaczka - utrzymywanie czystości i porządku w pomieszczeniach budynku urzędu oraz utrzymywanie czystości i porządku na mogiłach żołnierskich,

 2) pracownik gospodarczy - utrzymywanie czystości i porządku na terenie wokół budynku Urzędu Gminy, oraz utrzymywanie czystości i porządku na mogiłach żołnierskich,

3) kierowca - wykonywanie czynności usługowych związanych z transportem na potrzeby Urzędu i jednostek organizacyjnych gminy, bieżąca obsługa samochodu i utrzymywanie go w sprawności technicznej.

 

Do zadań referatu Finansów należy:

l) opracowywanie projektów planu budżetu gminy oraz rzeczowych planów finansowych zgodnie z uchwałami rady gminy oraz strategia rozwoju gminy,

2) opracowywanie programów gospodarczych i prognoz finansowych gminy,

3) opracowywanie okresowych informacji i sprawozdań z realizacji budżetu gminy i przedkładanie ich radzie i zarządowi gminy,

4) dokonywanie uchwalonych przez radę gminy zmian w budżecie oraz racjonalne dysponowanie dochodami gminy,

5) prowadzenie spraw związanych z finansowa obsługą inwestycji oraz zapewnienie warunków i podejmowanie działań zmierzających do prawidłowego i terminowego przebiegu ich realizacji,

6) prowadzenie ksiąg rachunkowych i sporządzanie obowiązujących sprawozdań,

7) prowadzenie obsługi kasowej i księgowej budżetu gminy, dokonywanie analiz i ocen wykorzystania budżetu,

 8) przestrzeganie dyscypliny budżetowej.

9) przygotowywanie projektów uchwał w sprawach podatków i opłat lokalnych.

10) dokonywanie wymiaru i poboru podatków i opłat oraz prowadzenia egzekucji należności z tego tytułu.

11) wnioskowanie w sprawach zwolnień, ulg i odroczeń w podatkach i opłatach oraz w sprawie umarzania i rozkładania na raty zaległość: podatkowych i przygotowywanie decyzji administracyjnych w tym zakresie,

12) prowadzenie kontroli wykonywania budżetu oraz gospodarki finansowej gminnych zakładów budżetowych i środków specjalnych,

13) sporządzanie planów finansowych jednostek budżetowych gminy.

14) rozliczanie finansowe komitetów społecznych oraz bieżąca kontrola celowości wydatkowania środków finansowych,

15) prowadzenie spraw płacowych pracowników Urzędu i budżetowych jednostek organizacyjnych,

16) prowadzenie ewidencji środków trwałych urzędu i jednostek organizacyjnych, przeprowadzanie inwentaryzacji i jej rozliczanie,

17) ewidencjonowanie wydatków budżetu gminy według rodzajów,

18) dokonywanie rozliczeń podatku dochodowego i VAT-u ,

19) sporządzanie wykazu wyborców uprawnionych do udziału w wyborach do izb rolniczych,

20) aktualizacja wykazów nieruchomości dla potrzeb GUS.

Do zadań stanowiska ds. oświaty należy :

1.koordynowanie i nadzorowania działalności prowadzonych przez gminę publicznych szkół i przedszkoli,

2. integrowania działalności oświatowej i wychowawczej na terenie gminy.

3.Programowanie , planowanie i realizacja polityki oświatowo-wychowawczej na terenie gminy.

4.Planowanie sieci szkół w gminie , przygotowywanie projektów uchwał w tej sprawie .

5. opiniowanie wniosków o wyrażenie zgody na założenia szkoły niepublicznej i przygotowywanie projektów decyzji w tej sprawie .

6. sprawowanie nadzoru nad szkołami gminnymi w zakresie należącym do zadań gminy , w tym w szczególności w zakresie : - przestrzegania zasad bhp , - organizacji szkoły zgodnie z obowiązującymi przepisami .

7. Współdziałanie z dyrektorami szkół :

a) w opracowywaniu rocznych planów organizacyjnych szkół , programów rozwoju oświaty i sieci szkół ,

b) w zagospodarowaniu , utrzymaniu i remontach szkół ,

 c) w organizowaniu wypoczynku dla dzieci i młodzieży ,

d) w organizowaniu dla uczniów konkursów międzyszkolnych , międzyszkolnych w opracowywaniu regulaminów przyznawania stypendiów dla uczniów.

8. Wnioskowanie w zakresie remontów budynków szkolnych oraz inwestycji oświatowych.

9.Organizowanie dowozu uczniów do szkół .

10. Przygotowywanie konkursów na stanowiska dyrektorów szkół , prowadzenie spraw osobowych dyrektorów szkół.

11. Sporządzanie analiz w zakresie realizacji zadań oświatowych w gminie oraz analiz i ocen funkcjonowania poszczególnych placówek oświatowych i przedkładanie ich wójtowi gminy.

12. Realizacja zadań w zakresie kontroli spełniania obowiązku szkolnego przez uczniów w wieku 16 – 18 lat.

13. Przygotowywanie projektów regulaminów określających dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego :

- dodatków za wysługę lat , motywacyjnego , funkcyjnego oraz za warunki pracy oraz zasady ich przyznawania ,

- szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowo oraz za godziny zastępstw ,

- nagród i innych świadczeń związanych ze stosunkiem pracy z wyjątkiem świadczeń socjalnych i dodatków socjalnych .

14. Prowadzenia spraw związanych z :

 - powoływaniem komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego ,

- oceną pracy dyrektorów szkół oraz innych określonych w ustawie Karta Nauczyciela i ustawie o systemie oświaty należących do kompetencji gminy .

 

Stanowisko ds. obsługi informatycznej

1. Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania sprzętu komputerowego stanowiącego majątek Urzędu.

2. Bieżąca konserwacja sprzętu komputerowego , jego czyszczenie i dokonywanie drobnych napraw zapewniając utrzymanie go w pełnej sprawności .

3. Informowanie Sekretarza o uszkodzeniach i awariach sprzętu komputerowego .

 4. Prowadzenie bieżącej ewidencji stanowisk komputerowych oraz zgłaszanie Sekretarzowi Urzędu wszelkich zmian dot. przemieszczania sprzętu komputerowego .

5. Przygotowywanie . przy udziale właściwych stanowisk . potrzeb /.wiązanych z modernizacją istniejącego sprzętu komputerowego oraz planowanie nowych zakupów w tym zakresie .

 6. Obsługa i prowadzenie ( administrowanie techniczne oraz edytowanie tekstów ) Biuletynu Informacji Publicznej .

 7. Obsługa i edytowanie tekstów na stronę internetową Urzędu ,

 

Stanowisko ds. kasy

1. Prowadzenie rachunkowości / urządzeń księgowości syntetycznej i analitycznej/ Urzędu Gminy w zakresie pobieranych dochodów zgodnie z ustawą z dnia 10 września 1994 r o rachunkowości /Dz.U. Nr 155, póz. 1014 z późn. zm./i rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2001 roku w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych według planu kont ustalonego zarządzeniem wójta gminy w sprawie ustalenia zakładowego planu kont jednostek, w tym; prowadzenie księgi głównej dla Urzędu Gminy - część dochody prowadzenie analityki do kont syntetycznych - karty dochodów i należności

2. Prowadzenie ewidencji środków trwałych , wartości niematerialnych i prawnych , naliczanie amortyzacji, w tym; prowadzenie ksiąg inwentarzowych dla każdej jednostki budżetowej sporządzanie dowodów OT, OL , PT na podstawie dowodów źródłowych / protokółów przekazania, likwidacji, faktur/ i przekazywanie ich do księgowości syntetycznej sporządzanie planów amortyzacji .naliczanie amortyzacji, sporządzanie dowodów księgowych w tym zakresie i przekazywanie ich do księgowości syntetycznej

3. Sporządzanie obowiązującej sprawozdawczości w zakresie prowadzonych spraw, w tym: sporządzanie sprawozdań Rb- 27 S, SG- 01, F- 03 sporządzanie sprawozdań dla wydziałów merytorycznych Wojewody i innych jednostek według ustalonych przez te jednostki wzorów.

 4. Sporządzanie zestawienia obrotów i sald oraz bilansu jednostkowego - częściowego dla dochodów pobieranych przez Urząd Gminy.

5. Prowadzenie obsługi kasowej, w tym: - wypłacanie rachunków przyjmowanie wpłat pobór i odprowadzanie gotówki do banku zakup i sprzedaż znaków skarbowych oraz blankietów wekslowych prowadzenie rejestru opłaty skarbowej sporządzanie dokumentacji związanej z obsługą kasową, w tym raportów kasowych wypłacanie zasiłków dla podopiecznych

 

OPS Stanowisko ds. księgowości budżetowej

1. Prowadzenie rachunkowości / urządzeń księgowości syntetycznej i analitycznej/ Zespołu Szkół w Głusku, Zespołu Szkól w Leoncinie, Szkoły Podstawowej w Górkach, Ośrodka Pomocy Społecznej, Biblioteki Publicznej Gminy Leoncin zgodnie z ustawą z dnia 10 września 1994 r o rachunkowości / Dz.U. Nr 155, póz. 1014 i zm./ i rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2001 roku w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych według planu kont ustalonego zarządzeniem wójta gminy w sprawie ustalenia zakładowego planu kont tych jednostek, w tym; prowadzenie wspólnej księgi głównej dla Jednostek oświatowych prowadzenie księgi głównej dla Ośrodka Pomocy Społecznej prowadzenie księgi głównej dla Biblioteki - prowadzenie analityki do kont syntetycznych - karty wydatków dla każdej jednostki prowadzenie analityki do kont syntetycznych funduszu każdej jednostki uzgadnianie stanu kont środków trwałych i umorzenia oraz wartości niematerialnych i prawnych z osobą prowadzącą księgi inwentarzowe dla każdej jednostki

2. Sporządzanie obowiązującej sprawozdawczości w zakresie prowadzonych spraw, w tym: sporządzanie sprawozdań Rb- 28 Z, Rb - 50, sporządzenie sprawozdań dla wydziałów merytorycznych Wojewody i innych jednostek według ustalonych przez te jednostki wzorów sporządzanie analiz opisowych w zakresie wykorzystania dotacji celowych przyznanych na realizację zadań zleconych gminie do prowadzenia ustawami, dotacji celowych na zadania powierzone oraz rozliczanie tych dotacji

3. Sporządzanie deklaracji CIT dla Biblioteki Publicznej Gminy Leoncin

4. Sporządzanie zestawienia obrotów i sald oraz bilansu jednostkowego dla każdej jednostki

5. Sporządzanie kwartalnych harmonogramów wydatków dla Jednostek wymienionych w punkcie l oraz bieżąca analiza realizacji tych harmonogramów, składanie wniosków w sprawie ich zmiany w razie takiej potrzeby .

6. Ewidencja zaangażowania środków określonych w planie finansowym każdej jednostki.

7. Przygotowywanie wniosków w sprawie projektu wydatków budżetu na każdy rok oraz wnioskowanie w sprawie zmian w planie wydatków budżetu w ciągu roku.

 8. Realizowanie wydatków , w tym dekretowanie i akceptowanie pod względem rachunkowym dokumentów do wypłaty / sporządzanie przelewów, wypłaty gotówkowe/.

9. Informowanie skarbnika gminy oraz kierowników jednostek o stopniu realizacji planów finansowych jednostek oraz harmonogramu wydatków.

10. Wstępna kontrola celowości, oszczędności i legalności dokonywanych wydatków,

11. Nadzór nad prowadzeniem rachunkowości Komitetów Rodzicielskich.

12. Zastępowanie w razie konieczności księgowej budżetowej prowadzącej rachunkowość pozostałych jednostek.

Stanowisko ds. księgowości budżetowej

1. Prowadzenie rachunkowości / urządzeń księgowości syntetycznej i analitycznej/ Urzędu Gminy i Zakładu Wodociągów i Kanalizacji zgodnie z ustawą z dnia 10 września 1994 r o rachunkowości / Dz. U. Nr 155, póz. 1014 i zm./ i rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2001 roku w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych według planu kont ustalonego zarządzeniem wójta gminy w sprawie ustalenia zakładowego planu kont tych jednostek, w tym; prowadzenie wspólnej księgi głównej dla Urzędu Gminy prowadzenie analityki do kont syntetycznych - karty wydatków dla każdej jednostki prowadzenie analityki do kont syntetycznych funduszu każdej jednostki uzgadnianie stanu kont środków trwałych i umorzenia oraz wartości niematerialnych i prawnych z osobą prowadzącą księgi inwentarzowe dla każdej jednostki

2. Sporządzanie obowiązującej sprawozdawczości w zakresie prowadzonych spraw, w tym: sporządzanie sprawozdań Rb- 28 Z, Rb - 50, sporządzenie sprawozdań dla wydziałów merytorycznych Wojewody i innych jednostek według ustalonych przez te jednostki wzorów sporządzanie analiz opisowych w zakresie wykorzystania dotacji celowych przyznanych na realizację zadań zleconych gminie do prowadzenia ustawami, dotacji celowych na zadania powierzone oraz rozliczanie tych dotacji

3. Sporządzanie zestawienia obrotów i sald oraz bilansu jednostkowego dla każdej jednostki

4. Sporządzanie kwartalnych harmonogramów wydatków dla jednostek wymienionych w punkcie l oraz bieżąca analiza realizacji tych harmonogramów, składanie wniosków w sprawie ich zmiany w razie takiej potrzeby .

5. Ewidencja zaangażowania środków określonych w planie finansowym każdej jednostki.

6. Przygotowywanie wniosków w sprawie projektu wydatków budżetu na każdy rok oraz wnioskowanie w sprawie zmian w planie wydatków budżetu w ciągu roku.

7. Realizowanie wydatków , w tym dekretowanie i akceptowanie pod względem rachunkowym dokumentów do wypłaty / sporządzanie przelewów, wypłaty gotówkowe/-

8. Informowanie skarbnika gminy oraz kierowników jednostek o stopniu realizacji planów finansowych jednostek oraz harmonogramu wydatków.

9. Wstępna kontrola celowości, oszczędności i legalności dokonywanych wydatków.

 Stanowisko ds. płac

1. Prowadzenie spraw płacowych pracowników, w tym w szczególności: naliczanie wynagrodzeń pracowników Urzędu Gminy, Zakładu Wodociągów i Kanalizacji, Ośrodka Pomocy Społecznej, Biblioteki, Szkół według obowiązujących przepisów na podstawie dokumentów wystawionych przez kierowników tych jednostek naliczanie ekwiwalentów za urlopy, nagród jubileuszowych, odpraw grupowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, zasiłków chorobowych i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy sporządzanie list wypłat i przelewów wynagrodzeń na rachunki pracowników naliczanie składek na ubezpieczenia społeczne sporządzanie list wypłat wynagrodzeń dla osób pobierających wynagrodzenia z tytułu pełnienia obowiązków obywatelskich dokonywanie potrąceń z wynagrodzeń za pracę za zgodą pracowników i rozliczanie ich prowadzenie kart wynagrodzeń naliczanie kapitału początkowego sporządzanie rozliczeń w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych

2. Dokonywanie rozliczeń z Urzędem Skarbowym wynikających z obowiązku płatnika oraz z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych z tytułu pobieranych składek na ubezpieczenia społeczne, w tym sporządzanie rozliczeń na obowiązujących drukach i dokonywanie przelewów.

 3. Gromadzenie akt i przekazywanie ich do archiwum zakładowego zgodnie z instrukcją kancelaryjną i jednolitym rzeczowym wykazem akt.

4. Sporządzanie sprawozdań w zakresie prowadzonych spraw, w tym sprawozdań o zatrudnieniu i wynagrodzeniach

5. Sporządzanie rozliczeń wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu

6. Sporządzanie wniosków do projektu budżetu w zakresie wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne.

 7. Sporządzanie wniosków do rent i emerytur w zakresie wynagrodzeń.

 8. Stosowanie ustawy o ochronie danych osobowych oraz o ochronie informacji niejawnych.

9. Zastępowanie w razie konieczności księgowej budżetowej.

10. Prowadzenie dokumentacji Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w zakresie wypłacania i rozliczania pożyczek i innych świadczeń wypłacanych z tego Funduszu.

Stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat

1. Wymiar podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego zgodnie z obowiązującymi ustawami w terminach w nich określonych.

2. Prowadzenie ewidencji podatników w/w podatków na podstawie ewidencji gruntów i budynków prowadzonej przez Starostwo Powiatowe i deklaracji podatkowych.

3. Przyjmowanie deklaracji podatkowych i prowadzenie postępowania w sprawie wyegzekwowania wypełnienia tego obowiązku przez podatników.

4. Bieżąca aktualizacja rejestru podatników.

 5. Wydawanie decyzji o przypisie i odpisie podatku na podstawie wprowadzanych zmian w rejestrze podatników z upoważnienia wójta gminy. Prowadzenie rejestru przypisów j odpisów.

 6. Wydawanie decyzji w sprawie ulg i zwolnień w podatkach z upoważnienia wójta gminy.

7. Prowadzenie spraw związanych z umarzaniem i odraczaniem podatków , przygotowywanie decyzji administracyjnych w tym zakresie .

8. Prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania.

9. Prowadzenie spraw związanych z pomocą publiczną dla przedsiębiorców, w tym przygotowywanie propozycji rozpatrzenia wniosków o pomoc publiczną dla przedsiębiorców, przygotowywanie decyzji administracyjnych w tym zakresie , sporządzanie obowiązującej sprawozdawczości.

10. Zastępowanie inspektora ds. księgowości podatkowej w pełnym zakresie obowiązków.

11. Wydawanie zaświadczeń o posiadaniu gospodarstwa rolnego, powierzchni użytków rolnych i hektarów przeliczeniowych.

12. Przygotowywanie projektów uchwał Rady Gminy w sprawie podatków i opłat lokalnych, w tym podatku transportowego.

13. Sporządzanie sprawozdań w zakresie prowadzonych spraw.

14. Przestrzeganie ustawy o ochronie danych osobowych oraz informacji niejawnych.

15. Gromadzenie i przechowywanie akt zgodnie z instrukcją kancelaryjną i jednolitym rzeczowym wykazem akt.

Ilość wyświetleń: 7596
Wprowadzony przez: Anna Krzyczkowska
Data opublikowania: 2006-12-16 10:52:21
Lista poprzednich wersji:
   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2008-09-26 13:27:52 Anna Krzyczkowska
2008-09-26 12:10:20 Anna Krzyczkowska
2008-09-26 12:07:42 Anna Krzyczkowska
   
do góry wydrukuj