wtorek, 29 stycznia 2013
Biuletyn Informacji Publicznej
Wersja archiwalna - Urząd Gminy Leoncin

      Co to jest?
Wykaz załatwianych spraw i wymaganych do ich załatwienia dokumentów

A/  Zatwierdzanie podziałów nieruchomości

Do wniosku o podział nieruchomości zabudowanych lub przeznaczonych pod zabudowę należy dołączyć:

- dokumenty stwierdzające tytuł prawny do nieruchomości,

- wypis z katastru nieruchomości,

-  wstępny projekt podziału opracowany na kopii mapy zasadniczej, a w przypadku jej braku na kopii mapy katastralnej, uzupełnionej w razie potrzeby niezbędnymi dla projektu elementami zagospodarowania terenu,

- decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadkach braku planu zagospodarowania na  teren podlegający podziałowi.

B/   Wszczęcie postępowania rozgraniczeniowego

-         wniosek o wszczęcie postępowania rozgraniczeniowego z wyszczególnionymi oznaczeniami ewidencyjnymi działek , których granic dotyczą, oznaczenia stron rozgraniczenia / nazwiska i adresy właścicieli/współwłaścicieli rozgraniczanych gruntów / , przyczynę rozgraniczenia,

- aktualny wypis z ewidencji gruntów działki rozgraniczanej ,

- posiadane  dokumenty tj. mapy, plany dotyczące rozgraniczanej nieruchomości,

-  tytuł własności wnioskującego o rozgraniczenie,

-  oświadczenie geodety uprawnionego o przyjęciu czynności technicznych rozgraniczenia.

C/   Nadanie numeru porządkowego budynku

- podanie,

- kopia tytułu własności / akt notarialny, wypis z KW, postanowienie sądu, decyzja, dokument nadania ziemi/,

- zaświadczenie o oddaniu budynku do użytkowania wydany przez urząd  gminny / a od 16 lipca 2003 r - przez urząd powiatowy/,

- kopia mapy inwentaryzacyjnej budynku,

- opłata w znaczkach skarbowych w wys. 16 zł.

D/  Nadanie  lub zmiana nazwy ulicy

- wniosek mieszkańców objętych zasięgiem tej ulicy, w przypadku  wniosku o nazwanie ulicy imieniem zasłużonych osób należy dołączyć uzasadnienie wniosku i podać biografię tej osoby,

- w przypadku zmiany nazwy ulicy lub  wprowadzenia nazwy ulicy w miejscowości gdzie mieszkańcy tej ulicy posiadają stałe zameldowanie, do wniosku należy dołączyć pisemną zgodę tych osób na przemeldowanie pod zmieniony o nazwę ulicy adres,

-  przygotowanie w oparciu o zebrany materiał projektu uchwały Rady Gminy dot.  nadania lub zmiany nazwy ulicy,

E/  Zmiana  nazwy miejscowości

Dokumenty jakie należy przygotować w tej sprawie w celu przekazania ministrowi właściwemu do spraw administracji publicznej za pośrednictwem wojewody, to:

- opinię rady gminy w formie uchwały,

-  wyniki konsultacji z mieszkańcami miejscowości której zmiana dotyczy z uwzględnieniem;

- ogólnej liczby mieszkańców miejscowości,

- liczbę osób uprawnionych do głosowania,

-  liczbę osób, które wzięły udział w konsultacjach,

- liczbę oddanych głosów popierających, przeciwnych i wstrzymujących się

-  merytoryczne uzasadnienie proponowanej zmiany,

-  opinia starosty powiatu jako właściwego w sprawach geodezji i gospodarki gruntami.

W opinii powinny znaleźć się informacje dotyczące nazwy obrębu ewidencyjnego, na obszarze którego położona jest dana miejscowość oraz zmiany w obrębach ewidencyjnych w przypadku podziału lub połączenia miejscowości,

-  informację o funkcjonujących w terenie nazwach gwarowych miejscowości lub obiektu fizjograficznego z ewentualnymi poświadczeniami w dokumentach historycznych, publikacjach, aktach urzędowych itp.,

- stosowną mapę w skali umożliwiającej czytelne określenie proponowanej zmiany,

- informację o kosztach finansowych proponowanej zmiany (wymiana tablic drogowych, zmiana nazw w dowodach osobistych, zmiana obrębów ewidencyjnych), z podziałem na wydatki ze środków własnych i budżetu państwa,

Dokumenty te przekazuje się w terminie do 15 czerwca  danego roku do wojewody.

F/  Zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów

Wymagane dokumenty i dane:

-  wniosek władającego, właściciela zadrzewionej nieruchomości. Wniosek powinien zawierać dane dotyczące gatunku drzewa, obwodu jego pnia, przeznaczenia terenu, na którym rośnie  drzewo, przyczynę i termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewów oraz wielkość powierzchni , z której zostaną usunięte krzewy,

- do wglądu ; tytuł do nieruchomości na której rosną drzewa, wypis z ewidencji gruntów w celu wykluczenia możliwości usytuowania drzew na terenach leśnych co do których mają zastosowania inne przepisy prawne,

- osoby ubiegające się o usunięcie drzew powinny  ponadto zaznaczyć we wniosku czy prowadzą działalność gospodarczą. Przedsiębiorcy płacą opłaty za usuwanie drzew bądź krzewów w wysokości uzależnionej od gatunku i obwodu pnia drzewa oraz od celu usunięcia / czy ma on związek z działalnością gosp. czy też nie/. Wnioskodawca nie ponosi opłat za wycinkę drzew zagrażających bezpieczeństwu ludzi, budowli, ruchu drogowego czy kolejowego, drzew z obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi, drzew uniemożliwiających prace melioracyjne.

- Opłata skarbowa od zezwolenia na usunięcie drzew wynosi 81 zł / 5zł od wniosku + 76 zł za zezwolenie/,

- W przypadku gdy drzewo do usunięcia rośnie na granicy działek, wniosek o zezwolenie powinien być podpisany przez wszystkich właścicieli sąsiadujących ze sobą działek.

G/   Potwierdzanie osobistego prowadzenia gospodarstwa rolnego w przypadku zakupu gruntów rolnych.

- Oświadczenie wnioskodawcy o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego o pow.    .w miejscowości ....... przez okres od.........do......... w tym użytków rolnych .........ha.,

- Potwierdzenie faktów zawartych w oświadczeniu przez Sołtysa właściwego do miejsca położenia gospodarstwa,

- Potwierdzenie działu podatkowego o fakcie istnienia gospodarstwa,

- Potwierdzenie z o zameldowaniu w okresach objętych oświadczeniem.

- Inne istotne posiadane dowody na okoliczność osobistego prowadzenia gospodarstwa,

- Opłata w znaczkach skarbowa w wys.16 zł.

H/    Potwierdzenie własnoręczności podpisów i sporządzanie zeznań świadków w celu zaliczenia do okresów zatrudnienia pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym przed 1 stycznia 1983 roku.

- Wnioskodawca wcześniej telefonicznie lub osobiście uzgadnia z urzędnikiem termin spisania zeznań w Urzędzie Gminy, zostanie też poinformowany o koniecznych dokumentach jakie powinien dostarczyć,

- Świadkami mogą być osoby dotychczas nie karane za składanie fałszywych zeznań, starsze lub równe wiekiem wnioskodawcy, mieszkające w okresie objętym zeznaniem w tej samej lub sąsiedniej miejscowości, w której położone było gospodarstwo w którym wnioskodawca pracował / pomagał/,

- świadkowie i wnioskodawca zgłaszają się do urzędu z dowodem osobistym i w przypadku posiadanej renty lub emerytury z dokumentem w którym wpisany jest numer tego świadczenia, osoby pracujące podają nazwę zakładu pracy, jego adres i zajmowane stanowisko,

- wnioskodawca powinien posiadać poświadczenie o zameldowaniu i zaświadczenie o istnieniu w gminie w oznaczonym okresie gospodarstwa rolnego w którym pracował,

- czynności urzędowe w przypadku udokumentowania zatrudnienia są bezpłatne,

- druki zeznań wnioskodawca zobowiązany jest dostarczyć do urzędu gminy zwłaszcza w przypadku sporządzania zeznań dla KRUS lub z tytułu ubiegania się o świadczenia za roboty przymusowe, pobyt w obozach jenieckich z okresu II wojny światowej.

Tryb odwoływania się od decyzji zgodny z kpa do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który decyzję wydał.

W przypadku rozgraniczenia po wyczerpaniu toku postępowania administracyjno – odwoławczego przysługuje prawo przekazania sprawy do sądu powszechnego.

Na postanowienie opiniujące służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 7 dni od daty doręczenia, za pośrednictwem organu, który to postanowienie wydał.

Ilość wyświetleń: 5137
Wprowadzony przez: Anna Krzyczkowska
Data opublikowania: 2006-12-15 15:14:59
Lista poprzednich wersji:
   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2007-01-10 20:26:46 Anna Krzyczkowska
   
do góry wydrukuj