wtorek, 29 stycznia 2013
Biuletyn Informacji Publicznej
Wersja archiwalna - Urząd Gminy Leoncin

      Co to jest?

Szukaj w tym dziale:

Zameldowanie na pobyt stały.

Osoba, która przebywa w określonej miejscowości pod tym samym adresem dłużej niż trzy doby, jest obowiązana zameldować się na pobyt stały.

Dokonując zameldowania na pobyt stały, osoba przedstawia:

- dowód osobisty, a w uzasadnionych przypadkach – inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości,

-zaświadczenie o wymeldowaniu się z poprzedniego miejsca pobytu stałego ,

-wypełnia i podpisuje formularz „ Zgłoszenie pobytu stałego”

-osoba podlegająca powszechnemu obowiązkowi obrony  przedstawia książeczkę wojskową (potwierdzenie zgłoszenia się do rejestracji przedpoborowych).

Właściciel lokalu jest obowiązany potwierdzić fakt pobytu osoby zgłaszającej pobyt stały.

Osoba dopełniająca obowiązku zameldowania na pobyt stały otrzymuje potwierdzenie zameldowania, ważne przez okres 2 miesięcy od dnia wystawienia.

Zameldowanie noworodka dokonuje się na podstawie skróconego odpisu aktu urodzenia, przekazanego przez urząd stanu cywilnego, który sporządził ten akt, bez konieczności wypełniania formularza „ Zgłoszenie pobytu stałego”.

 

Zameldowanie na pobyt czasowy trwający ponad 2 miesiące.

Pobytem czasowym jest przebywanie bez zamiaru zmiany miejsca pobytu stałego w innej miejscowości pod oznaczonym adresem lub w tej samej miejscowości, lecz pod innym adresem.

Za okoliczności uzasadniające zameldowanie na pobyt czasowy trwający ponad 2 miesiące uważa się w szczególności:

- wykonywanie pracy poza miejscem pobytu stałego,

- pobyt związany z kształceniem się, leczeniem, wypoczynkiem lub ze względów rodzinnych,

- odbywanie czynnej służby wojskowej,

- pobyt w zakładach karnych i poprawczych, aresztach śledczych, schroniskach dla nieletnich i zakładach wychowawczych.

Dokonując zameldowania na pobyt czasowy trwający ponad 2 miesiące osoba przedstawia:

- dowód osobisty, a w uzasadnionych przypadkach – inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości,

- wypełnienie i podpisanie formularza „Zgłoszenie pobytu czasowego trwającego ponad 2 miesiące”

-osoba podlegająca powszechnemu obowiązkowi obrony przedstawia książeczkę wojskową (potwierdzenie zgłoszenia się do rejestracji przedpoborowych).

Właściciel lokalu jest bowiązany potwierdzić fakt pobytu osoby zgłaszającej pobyt czasowy trwający ponad 2 miesiące.

Osoba dopełniająca obowiązku zameldowania na pobyt czasowy trwający ponad 2 miesiące otrzymuje potwierdzenie zameldowania, ważne do czasu upływu terminu zameldowania.

 

Zameldowanie na pobyt czasowy trwający do 2 miesięcy

Zameldowania na pobyt czasowy trwający do 2 miesięcy dokonuje się ustnie w organie gminy, w obecności właściciela oraz przedstawiając dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości.

Zgłoszenie zameldowania wpisuje się do książki zameldowań, a osoba otrzymuje potwierdzenie zameldowania na pobyt czasowy.

 

Wymeldowanie

Osoba, która opuszcza miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 2 miesiące ,

jest obowiązana wymeldować się, najpóźniej w dniu opuszczenia tego miejsca.

Dokonując wymeldowania z dotychczasowego miejsca pobytu stałego osoba wypełnia  i podpisuje formularz „Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego” oraz przedstawia dowód tożsamości.

Osoba dopełniająca obowiązku wymeldowania się otrzymuje potwierdzenie wymeldowania z pobytu stałego.

Dokonując wymeldowania z miejsca pobytu czasowego ponad 2 miesiące przed upływem okresu zgłoszonego przy zameldowaniu się osoba wymeldowująca wypełnia i podpisuje formularz „Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego ponad 2 miesiące”.

Wymeldowania z pobytu czasowego do 2 miesięcy przed upływem okresu zgłoszonego przy zameldowaniu dokonuje się ustnie, fakt ten odnotowuje się w książce zameldowań.

Wymeldowanie z pobytu stałego osoby zmarłej dokonuje się na podstawie skróconego odpisu aktu zgonu, przesłanego przez urząd stanu cywilnego, który ten akt sporządził, bez konieczności wypełniania formularza „Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego”

Wójt Gminy wydaje na wniosek strony lub z urzędu decyzję w sprawie wymeldowania osoby,

która bez wymeldowania się opuściła dotychczasowe miejsce pobytu stałego, albo osoby, która bez wymeldowania się opuściła dotychczasowe miejsce pobytu stałego i nie przebywa w nim co najmniej przez okres 6 miesięcy, a nowego miejsca jej pobytu nie można ustalić.

Organem odwoławczym od decyzji jest Wojewoda Mazowiecki.

 

Obowiązek meldunkowy cudzoziemców

Cudzoziemiec dokonując zameldowania na pobyt stały, wypełnia formularz „Zgłoszenie pobytu stałego” oraz przedstawia kartę pobytu albo zezwolenie na osiedlenie się, a także potwierdzenie zameldowania na pobyt czasowy.

Właściciel lokalu jest obowiązany potwierdzić fakt pobytu osoby meldującej się.

Cudzoziemiec melduje się na pobyt czasowy na czas nie dłuższy niż określony w wizie lub zezwoleniu na zamieszkanie na czas oznaczony.

Dokonując zameldowania na pobyt czasowy ponad 2 miesiące cudzoziemiec wypełnia formularz „Zgłoszenie pobytu czasowego ponad 2 miesiące”

Właściciel lokalu jest obowiązany potwierdzić fakt pobytu osoby meldującej się.

Zameldowanie cudzoziemca na pobyt czasowy trwający do 2 miesięcy dokonuje się ustnie w obecności właściciela oraz przedstawieniu paszportu i wizy.

do góry wydrukuj